Boekingsvoorwaarden

boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Casa Jomy

Het gehuurde mag door niet meer dan 6 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. U dient het aantal personen bij boeken op te geven.

 

In het gehuurde zijn alleen huisdieren toegestaan in overleg. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, en inclusief water, elektriciteit en gas.

 

Inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, bad-handdoeken en theedoeken. Deze dient u voor vertrek uit te wassen. Inbegrepen zijn dekens voor 6 personen. Deze hoeft u voor vertrek niet uit te wassen, beperkt tot 1 set per bed.

 

Huurperiode begint op de dag van aankomst om 15:00 uur en eindigt op dag van vertrek om 11:00 uur. Tenzij anders overeengekomen met de verhuurder. Huurder betaalt een waarborgsom van: € 250,00 (zegge tweehonderdvijftigeuro).
Verhuurder zal bij het einde van de periode deze waarborgsom terugstorten onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is. Eventueel: Ter vervanging van de waarborgsom mag de huurder ook zijn paspoort voorleggen als garantie dat de door de huurder veroorzaakte schade wordt vergoed.

 

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

 

Annulering is niet mogelijk. Wanneer de aanbetaling is voldaan, zal de gehele
restbetaling voldaan moeten worden. Huurder kan hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip aan
huurder ter beschikking te stellen.

 

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

 

Schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen en bedraagt € 65,- per boeking. Bij het niet schoon achterlaten van het vakantiehuis worden extra kosten in rekening gebracht á € 65,-. Huurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen vertrekdatum en tijdstip aan verhuurder ter beschikking te stellen.

 

Huurder, gasten dienen geen overlast te veroorzaken, in geval van overlast zullen wij u daarop aanspreken, indien er na herhaalde waarschuwing nog steeds overlast wordt veroorzaakt is verhuurder gerechtigd de huur te ontbinden, uw verblijf te weigeren en er is geen teruggaaf van betaalde huur. U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.

 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor;

– schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten;
– schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
– mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
– onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

 

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan tussenpersoon en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien tussenpersoon goedkeuring daartoe heeft gegeven.

 

Huurder is verplicht een reis/aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die ook schade vergoed aan het gehuurde verblijf. De verzekeringen (aansprakelijkheid, inboedel en opstal) van het door u gehuurde, zijn niet van toepassing op de personen, spullen en aansprakelijkheid van de huurders / het gehuurde.

 

Door het doen van een aanbetaling gaat u akkoord met onze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.covetafuma.es en worden tijdens het boeken van de periode weergegeven. Na de boeking ontvangt de huurder een e-mail met daarin tevens deze boekingsvoorwaarden.

 

Gemaakt op 28 augustus 2014 en geüpdate op 1 maart 2024.